Kom achter de rechtsverhoudingen
tussen Original-Mike en klant

Algemene Voorwaarden Original-Mike


1. Identiteit


2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Original-Mike gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en geleverde producten.
 2. Bij het ondertekenen van een overeenkomst met Original-Mike verklaart de Opdrachtgever kennis gemaakt te hebben met de Algemene Voorwaarden en met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Offertes

 1. Degene die de offerte tekent is altijd handelingsbevoegd en meerderjarig.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Indien het blijkt dat de aanvraag of overeenkomst met de gegevens van de Opdrachtgever onjuist waren, heeft Original-Mike het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten offerte tussen Opdrachtgever en Original-Mike zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk door zowel Opdrachtgever als Original-Mike zijn ondertekend.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden van Original-Mike zijn alleen bindend indien deze door Original-Mike uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Een offerte opgesteld door Original-Mike is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Original-Mike, tenzij anders aangegeven in de offerte zelf. De door Original-Mike uitgebrachte offerte kan altijd worden ingetrokken binnen 48 uur.
 7. De Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur schriftelijk te aanvaarden, maar indien de Opdrachtgever op andere wijze de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de door Original-Mike geleverde offerte door Original-Mike als geaccepteerd worden beschouwd.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn in euro (€) & exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. De Opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de facturen per e-mail worden verzonden.
 2. Extra wensen van de Opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen als extra werk worden beschouwd. Hiervoor wordt apart een nieuwe offerte gemaakt tenzij anders aangegeven door Original-Mike en Opdrachtgever. Bijvoorbeeld op basis van uurtarief.
 3. Tenzij anders is overeengekomen dient de Opdrachtgever in het geval alle WEB-Applicaties binnen 2 weken na de dag van totstandskoming van de overeenkomst 30% van de totale kosten te voldoen. Original-Mike streeft er naar om in 6 weken de testomgeving van jouw web-applicatie op een tijdelijke plek op het internet te zetten waar de vorderingen bekeken kunnen worden en eventueel getest kunnen worden. Na akkoord testomgeving zal het restante bedrag worden gefactureerd. Na betaling van dit bedrag, uiterlijk twee weken na facturatiedatum, wordt de web-applicatie op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Alle kosten betrekking hebbend op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop eventuele verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 6. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar in geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 7. Bij niet tijdige betaling kunnen alle accounts en domeinen van Opdrachtgever offline gehaald worden tot de volledige openstaande vordering betaald is inclusief rente en andere bijkomende kosten.
 8. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Original-Mike gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

5. Zekerheid

 1. Original-Mike is altijd gerechtigd, zowel het project te beginnen of daarmee door te gaan, te verlangen dat de Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze dienst betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet of onvoldoende wordt verstrekt, heeft Original-Mike het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds nagekomen terug te nemen, onverminderend de aan Original-Mike toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschudigd is wegens de verrichte werkzaamheden, geleverde projecten en/of gemaakte kosten.

6. Uitvoering

 1. Original-Mike voert de overeenkomst naar beste inzicht uit. Original-Mike behoudt het recht om bepaalde werkzaamheden door derden uit te laten voeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Original-Mike aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Original-Mike worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Original-Mike zijn verstrekt, heeft Original-Mike het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Original-Mike is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Original-Mike is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Original-Mike kenbaar behoorde te zijn.
 4. De Opdrachtgever is zich er van bewust en aanvaardt dat Original-Mike de positie in de zoekmachines niet kan garanderen.
 5. Door de ondertekening van de overeenkomst stemt de Opdrachtgever in met betaling middels maandelijkse facturen voor de bijhorende maandelijkse kosten.
 6. Original-Mike zal zijn best doen het werk, de programmatuur en benodigde andere diensten op te leveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het overige bedrag (70%) na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft Original-Mike het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.
 8. Indien gedurende een testperiode blijkt dat de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, zal Opdrachtgever Original-Mike, hiervan uiterlijk op de laatste dag van de testperiode in kennis stellen onder vermelding van de specificaties waaraan de programmatuur niet voldoet, hier ‘de gebreken’. Original-Mike zal vervolgens de vermelde gebreken zo spoedig mogelijk herstellen en de programmatuur opnieuw leveren aan de Opdrachtgever. Op het moment van nieuwe levering vangt de testperiode opnieuw aan. In voorkomende gevallen zal de procedure zoals hierboven omschreven worden herhaald.

7. Veranderingen & meerwerk

 1. Indien Original-Mike op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Original-Mike worden vergoed volgens de gebruikelijke standaard programmeer tarieven van Original-Mike . Original-Mike is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, kan Original-Mike Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Original-Mike van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Eventuele wijzigingen aan bijvoorbeeld een website, webwinkel of webapplicatie worden gedaan onder werktijden ( mits anders overeengekomen ) tegen het standaard uurtarief.
 5. Meerwerk wordt verrekend met het uurtarief van dit moment (dit tarief is marktconform).

8. Aansprakelijkheid

 1. Original-Mike is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Original-Mike geen invloed kan uitoefenen.
 2. Original-Mike is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden indirecte schade zoals omzetverlies, inkomstenverlies, winstverlies, commissieverlies, enz.
 3. Original-Mike aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
 4. Original-Mike aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden aan de ontwikkelde software of programmatuur, voor zover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen of door updates / upgrades zijn ontstaan.
 5. Original-Mike zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens, die worden opgeslagen, te beveiligen. Original-Mike geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Original-Mike sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.
 6. Original-Mike is niet aansprakelijk voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
 7. Original-Mike aanvaardt geen wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor directe schade en gevolgschade.
 8. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de aan hem door Original-Mike verschafte gebruikersnamen en wachtwoorden en de toegang die daarmee verkregen wordt, zelfs in het geval de Opdrachtgever van dat gebruik en/of toegang niet op de hoogte is.
 9. Indien Original-Mike om welke redenen dan ook een back up van een account/website moet terug plaatsen kan Opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen. Een back-up is slechts een momentopname. Original-Mike is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor informatie die eventueel verloren is gegaan. Het terugplaatsen zal volgens “best effort” gebeuren zonder responstijd tegen het geldende uurtarief.

9. Overmacht

 1. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 2. In geval van overmacht is Original-Mike gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voorduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Original-Mike of diens licentiegevers.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 3. Original-Mike is in bezit van de opgeleverde applicatie, dit is ook aantoonbaar door het By Original-Mike sectie onder aan de pagina (footer).
 4. Het is Original-Mike toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien Original-Mike door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Original-Mike.
 6. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Original-Mike, onverminderd het recht van Original-Mike om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Original-Mike Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.
 7. De Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Original-Mike of diens licentiegevers bevatten. De Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
 8. Alle door Original-Mike ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Original-Mike voor promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 9. Door Original-Mike of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Original-Mike.

11. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Original-Mike zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van Original-Mike, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de kwaliteit van het Project, of Original-Mike daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Original-Mike zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

12. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Original-Mike behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle hoofdstukken daaruit te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Original-Mike of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

13. Oplevering, aanvaarding & levertijd

 1. Original-Mike streeft ernaar om binnen 6 weken de besproken modules zoals op de geaccepteerde offerte te leveren op een testomgeving.
 2. Indien Original-Mike, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Original-Mike de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. In geval van overmacht aan de zijde van Original-Mike zal de termijn worden verlengd.
 3. Wanneer de geleverde dienst ter acceptatie aan de Opdrachtgever is gegeven, zal de Opdrachtgever deze op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid testen gedurende de testperiode van maximaal 2 week.
 4. Indien de Opdrachtgever de testomgeving afkeurt, dient de Opdrachtgever tot in details op te papier zetten wat hij/zij mist.
 5. Indien de Opdrachtgever de testomgeving heeft afgekeurd en de opgegeven punten zijn nagelezen door Original-Mike, heeft Original-Mike minimaal 2 weken om de verbeteringen te ontwikkelen (tenzij Original-Mike anders aangeeft) met daarbij bijbehorende tijd of eventuele kosten.
 6. Indien de Opdrachtgever de testomgeving afgekeurt begint het process opnieuw.
 7. Indien de Opdrachtgever de testomgeving heeft goedgekeurd zal eerst de resterende 70% van het totaal bedrag worden overgemaakt voordat de applicatie online komt te staan op de bijbehorende hosting.

14. Bronnen & Licentievoorwaarden

 1. Tenzij anders is overeengekomen heeft Original-Mike het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Original-Mike zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Kosten die gemoeid zijn met de licenties, welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Dit staat gespecificeerd in de offerte.
 2. Original-Mike verleent aan Opdrachtgever het recht om ontwikkelde huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leafets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken te verveelvoudigen en te verspreiden voor de doeleinden die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst heeft beoogd.
 3. De broncode van door Original-Mike geleverde software, niet zijnde open source software, en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie mag en zal nimmer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, noch mag Opdrachtgever daarin enige wijzigingen aanbrengen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

15. Gedragsregels

 1. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is, tenzij expliciet toegestaan in de offerte, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals malware bevat.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Original-Mike. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Original-Mike, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Original-Mike zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door (technische) ondeskundigheid van de zijde van Opdrachtgever of het door Opdrachtgever niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als schade en beveiligingsrisico’s is Original-Mike naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van Opdrachtgever dermate te beperken dat het beheer in zijn geheel door Original-Mike wordt uitgevoerd.

16. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Original-Mike van alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Original-Mike is niet verantwoordelijk voor de gegevens/Diensten/software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.
 2. Indien Original-Mike op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

17. Dienstverlening & Beschikbaarheid

 1. De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, via het internet, andere netwerken of op welke wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook wanneer deze door Original-Mike worden uitgevoerd of verzorgd.
 2. Indien de Diensten (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van Original-Mike, zal Original-Mike zich inspannen om daarbij zo min mogelijk Downtime te laten bestaan.
 3. Original-Mike biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid Uptime tenzij anders is overeengekomen in de offerte.
 4. Original-Mike heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Original-Mike zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Original-Mike is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.
 5. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is Original-Mike niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door Opdrachtgever op Diensten van Original-Mike opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up te maken bij beëindiging of ontbinding.